Verdieping: Welk type ondernemersfonds past bij uw gebied?

juli 2021

Behoefte aan meer gedeelde verantwoordelijkheid in uw gebied? Op zoek naar extra investeringsruimte om collectief dingen op te knappen of verder te verbeteren? Bijvoorbeeld op het gebied van profilering, veiligheid, bereikbaarheid, verduurzaming, openbare ruimte of leegstandsbestrijding? Een ondernemersfonds stelt ondernemers en/of vastgoedeigenaren in staat om gezamenlijk collectieve investeringen te doen. Maar hoe werkt een ondernemersfonds precies? En welke verschillende financieringsvormen zijn er?

Samenhang, solidariteit en samenwerking

Welke vorm u ook kiest, in alle gevallen draait het om samenwerking: hét fundament onder ieder vitaal en leefbaar centrum-, winkel- en horecagebied en bedrijventerrein. Zonder goede samenwerking functioneert geen enkel gebied en geen één ondernemersfonds goed. Met inachtneming van die ‘randvoorwaarde’ is een gezamenlijk fonds een zeer krachtig instrument. Geen doel op zich, maar een mogelijkheid om met gezamenlijke initiatieven en investeringen de lokale bedrijfs- en vastgoedomgeving op verschillende schaalniveaus direct positief te beïnvloeden. Ieder ondernemersfonds heeft een verplichtend karakter waardoor iedereen mee-investeert. Een fonds leidt daardoor vrijwel altijd tot meer samenhang, solidariteit en samenwerking in het gebied.

Drie typen financieringsvormen

Een ondernemersfonds geldt voor alle niet-woningen en kent drie verschijningsvormen, met elk een eigen financiële grondslag: reclamebelasting, bedrijveninvesteringszone (BIZ) en een heffing op basis van de onroerendezaakbelasting (OZB). Een fonds op basis van reclamebelasting wordt voornamelijk toegepast in centrumgebieden met veel ondernemers die zichtbare reclame-uitingen voeren. Een fonds op basis van de bedrijveninvesteringszone (BIZ) moet voldoen aan de Wet op de bedrijveninvesteringszones. Een fonds op basis van OZB-heffing is het enige instrument waarmee een ondernemersfonds gemeentebreed kan worden ingesteld. Net zoals de reclamebelasting is dit instrument gebaseerd op gemeentelijke wetgeving. Een gemeentebreed ingevoerd ondernemersfonds stimuleert meer samenwerking tussen verschillende deelgebieden (trekkingsgebieden) en gebiedsoverstijgende investeringen. Voor alle financieringsvormen zijn draagvlak en een professionele organisatiestructuur belangrijke randvoorwaarden.

Matrix ondernemersfondsen

Onze matrix ondernemersfondsen maakt onderlinge verschillen inzichtelijk. Welk type fonds voor uw gebied de beste keuze is, hangt af van de wensen, uitdagingen, ambitie, beoogde bijdrageplicht en gebiedsafbakening. Het is daarom verstandig om altijd te starten met een gebiedsscan die deze elementen in kaart brengt.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn