Verdieping: waarom samenwerken een werkwoord is

januari 2021

2020 was een uitzonderlijk en in allerlei opzichten inspannend en intensief jaar. Als er íéts opnieuw duidelijk is geworden, is het dat mensen samen sterker zijn dan alleen. In Eindhoven was de coronacrisis een van de aanleidingen om de bestaande binnenstedelijke samenwerkingsstructuur eens goed tegen het licht te houden. De binnenstadspartners herijkten hun gezamenlijke visie op het centrumgebied. De ondernemers van de Kleine Berg deden er hun voordeel mee en verrijkten ook hun deelgebiedsvisie. Deze bevat nu ook een duidelijke strategie voor de lange termijn.

Samenwerking evalueren 

Het nut, de wens en de noodzaak van samenwerken werden zéér nadrukkelijk gevoeld in 2020. Samenwerking is ook de basis van ieder goed functionerend gebied. Heel belangrijk dus dat samenwerkingen goed blijven functioneren. Een nieuw jaar is bij uitstek een moment om te evalueren en zo nodig te herijken. Immers: beleid wijzigt, organisaties reorganiseren, nieuwe kansen doen zich voor, belanghebbenden veranderen, individuele deelnemers stappen uit en in de samenwerking of er is behoefte aan een nieuwe aanpak. Reflecteren helpt bij opnieuw scherpstellen. Samen de uitgevoerde activiteiten en verantwoordelijkheden kritisch tegen het licht houden, kan het partnerschap versterken. Heeft iedereen nog de juiste rol? Spreekt iedereen nog dezelfde taal? Is er nog sprake van een gedeelde stip op de horizon? Werkt iedereen nog aan dezelfde ambitie? En is die nog actueel of moet ze worden bijgesteld? Dat laatste is een uitdagende klus, want ze moet richting geven, inspirerend zijn én aansluiten bij de doelen van iedere stakeholder. Samenwerken is niet voor niets een werkwoord…

Herstructurering binnenstedelijke samenwerking Eindhoven

De Eindhovense binnenstad is op een unieke manier georganiseerd: fijnmazig en bottom-up met verschillende ondernemersverenigingen op straat- en gebiedsniveau. De coronacrisis versterkte de behoefte en het verlangen naar een nog betere en overzichtelijkere binnenstedelijke samenwerkingsstructuur die door alle partijen volledig wordt gedragen. Daarnaast wilden de Eindhovense ondernemersclubs nieuwe vertegenwoordigers in hun besturen, meer energie en snellere communicatie. De bestaande structuur is hierdoor nieuw leven ingeblazen. Nieuwe acties, waaronder het zomer- en winterterras, hebben de onderlinge samenwerking tussen horecaondernemers gestimuleerd. De retailsector kreeg onder meer door de inzet van city hosts, crowd management en het drukteplan hernieuwde energie.

Nieuwe structuur, duidelijkere rollen

Op het fundament van de bestaande organisatievorm zijn nieuwe structuren gebouwd, zoals Stichting Binnenstad Eindhoven (SBE) waarin horeca, retail en vastgoed zijn verenigd. Daarnaast moet de herstructurering resulteren in duidelijkere rollen van faciliterende partijen zoals Eindhoven365 en Eindhoven247 (organisaties die diensten verlenen op het gebied van citymarketing, toeristische informatie en hospitality), BIZ Eindhoven Centrum en de gemeente Eindhoven, en de samenwerking met de culturele en creatieve sector en het onderwijs versterken. Aanvullend herijken de partners hun binnenstedelijke visie. Deze overkoepelende zienswijze vormt ook het richtsnoer voor de ‘deelvisies’ van de overige winkel- en horecagebieden.

”Door veel en goed overleg, waar de herstructurering van de binnenstedelijke samenwerking aan gaat bijdragen, ontstaan dikwijls creatieve oplossingen. De slimste regio van de wereld blinkt immers uit door samenwerking, waarbij de stad in staat is om de linker- en rechterhersenhelft met elkaar in verbinding te brengen.”

-Eugène van Gerwen, oprichter-directeur Stad & Co

Een toekomstvisie voor de Kleine Berg

Eindhoven bruist en barst van de grootse plannen. Er staat een forse metamorfose op stapel met vele nieuwbouwprojecten in en rond het centrum. Bij de ondernemers van de Kleine Berg, een aparte plek in het centrum, groeide daardoor de behoefte aan een passende meerjarenstrategie. Retailondernemer Niels Wildenberg nam het voortouw en ontwikkelde in 2020 samen met een aantal collega-ondernemers een langetermijnvisie voor het deelgebied: KB2025. De deelvisie sluit naadloos aan op de binnenstedelijke visie en is daarmee een inspirerende bevestiging van de waarde van goed lokaal samenwerken. De Kleine Berg heeft in KB2025 vijf strategielijnen geformuleerd die aansluiten op het DNA en de ambities van het gebied: beleven & ontdekken, gastvrijheid, uniek & onderscheidend, groen en verbinding. Alle stakeholders van de Kleine Berg staan erachter. Momenteel werken ze aan het uitvoeringsplan, om de ambities in praktijk te brengen. Het ‘werkplan 2021’ wordt één overzicht van alle acties, inclusief prioriteiten, planning en organisatie.

Rol Stad & Co

Stad & Co kan op ieder ‘niveau’ ondersteunen bij het evalueren en herijken van samenwerkingsverbanden en/of het (opnieuw) bepalen van gezamenlijke doelen en ambities. We zijn zowel thuis in top down als in bottom-up processen en we kunnen verschillende rollen (van operationeel tot strategisch) vervullen. In samenwerking met gemeenten kunnen we ook binnenstedelijke samenwerkingen opzetten. Hierbij treden we dan op als als expert/adviseur, als coördinator en/of als procesmanager.

Meer weten?

Meer weten over deze projecten in Eindhoven? Stuur dan een mail naar Eugène van Gerwen. Ook toe aan een evaluatie of herijking van uw (binnenstedelijke) samenwerkingsverband? Neem dan contact op met Eline Diesvelt.

(V.L.N.R.): NIELS WILDENBERG (ONDERNEMER RETAIL, INITIATIEFNEMER VISIE), MONIQUE LIST (WETHOUDER), RIK THIJS (WETHOUDER), MARC EBUS (ONDERNEMER HORECA)

meer weten?

 

Eugène van Gerwen

oprichter en senior adviseur
mail mij     LinkedIn