Oss: Steengoed Oss

oktober 2020

Hoe ziet de toekomst van het Osse centrum eruit? En hoe kunnen eigenaren, ondernemers en de gemeente haar samen vormgeven?

Twee vragen die voor de coronacrisis al actueel waren, maar nu nóg meer dan ooit. In 2016 heeft de gemeente Oss ‘Koers Stadshart Oss’ vastgesteld. De bestemming: een vitale en toekomstbestendige binnenstad. Oss kiest voor een compactherkenbaar en aaneengesloten centrumgebied, met een hoge concentratie detailhandel, ontmoeting, cultuur en vrijetijdsbesteding 

Centrumontwikkeling Oss 

Centrummanagement Oss en de gemeente zijn vervolgens samen op zoek gegaan naar manieren om het stadscentrum aantrekkelijker en compacter te maken. Dit leidde tot het project ‘Steengoed Oss’, een samenwerkingsverband van vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers. Stad & Co kreeg opdracht het project te leiden. Inmiddels zijn een vastgoedanalyse uitgevoerd en is een vastgoedkansen- en toekomstkaart gemaakt. Hiermee ontstond er een duidelijk en gemeenschappelijk startpunt voor alle betrokken partijen, voor het vervolg van het traject waarin keuzes gemaakt moeten worden om samen de koers te kunnen realiseren.  

Met elkaar in gesprek 

Ondertussen heeft er ook een serie persoonlijke gesprekken plaatsgevonden met vastgoedeigenaren, en zijn er bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze gesprekken en ontmoetingen hebben eigenaren volop (mee)gedacht en gepraat over de centrumontwikkeling. Bijvoorbeeld over vragen als: ‘Welke functies en voorzieningen horen thuis in een modern stadscentrum? Hoe zorg je dat die er komen? En hoe borg je ze?’ De uitkomsten worden gebruikt om samen met de gemeente en ondernemers te bepalen waar de grenzen van het centrumgebied liggen. Discussie wordt daarbij niet geschuwd en is uitdrukkelijk een manier om onderwerpen verder uit te diepen en aan te scherpen. 

Ik ben erg benieuwd naar de opvattingen van de vastgoedeigenaren. Juist nu de maatregelen tegen het coronavirus een negatief economisch effect hebben, willen we versneld aan de slag. Zodat we straks een plan hebben voor een stadscentrum dat klaar is voor de toekomst. Samen met de vastgoedeigenaren, ondernemers en het centrummanagement gaan we er iets moois van maken.”

– Joop van OrsouwWethouder Centrum gemeente Oss

Aantrekkelijk stadscentrum 

De optelsom van de vastgoedanalyse, de vastgoedkansen- en toekomstkaart en de uitkomsten van de gesprekken moet duidelijk maken waar de energie zit en welke deelgebieden voldoende potentie hebben om een sterke rol te vervullen in het toekomstige centrum. Stad & Co heeft in samenwerking met bureau Ruimtevolk drie scenario’s opgesteld. Gemeente, eigenaren en ondernemers zijn nu aan zet om samen te bepalen welk scenario het best invulling geeft aan de Osse ambities.

Wordt vervolgd 

Alle onderzoeksresultaten resulteren straks in één concreet actieplan. Dit omvat alle verbeteracties, beleidsinstrumenten en ingrepen die nodig zijn ‘Koers Stadshart Oss’ te realiseren. Meer weten over vastgoedanalyses en centrumontwikkeling? Stuur dan een mail naar Eric.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn