Gebiedsmanagement

Winkelloods Velsen

Werken aan het leefbaar en aantrekkelijk maken en houden van de winkelstraten.

Regionale Detailhandelsvisie IJmond

De afgelopen jaren is de detailhandel hard geraakt, met als gevolg: (hoge) leegstand en (te) weinig animo uit de markt om deze leegstand weer te vullen. De regio IJmond (met de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk) heeft zich tot doel gesteld om uitdagingen in en voor de winkelgebieden in regio structureel aan te pakken. Men heeft zich daarom tezamen gecommitteerd aan de ‘Regionale Detailhandelsvisie IJmond’. Met deze visie is er een regionale beleidsrichting vastgesteld voor de detailhandel en wordt beschreven hoe de regio de problemen voor de branche denkt aan te pakken. Om uitvoering te geven aan haar deel van de detailhandelsvisie heeft de gemeente Velsen diverse maatregelen voorgesteld, waaronder het inzetten van een ‘winkelloods’.

Winkelloods IJmuiden en Santpoort-Noord

Vanaf half februari 2017 is Stad & Co actief in Velsen als winkelloods. De winkelloods is verantwoordelijk voor het uitvoeren van centrummanagementtaken en draagt actief bij aan het leefbaar en aantrekkelijk houden van de winkelstraten. Specifiek ligt de focus op het bevorderen van de communicatie en samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren. Daarnaast wordt er gewerkt aan de leegstand, branchering en de profilering van de winkelgebieden. De werkzaamheden concentreren zich eerst op het centrum van IJmuiden en Santpoort-Noord.

 

meer weten?

 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn