Gebiedsmanagement

Versterking samenwerking Spakenburg Centrum

Bunschoten-Spakenburg ambieert in haar Centrumvisie 2017-2023 een compact, aantrekkelijk en compleet centrum. Om dit te bereiken is het gezamenlijk optrekken van gemeente, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere stakeholders randvoorwaardelijk. De gemeente Bunschoten wil de samenwerking terugbrengen in Spakenburg Centrum en schakelt de hulp van Stad & Co in.

Actief ondernemerschap

Het centrumgebied heeft van oudsher een sterke lokale economie. Er is veel maakindustrie gevestigd en de toeristische functie zorgt voor bezoekers. De vitaliteit van het gebied staat echter wel onder druk. Van 2016 tot 2021 was er een bedrijveninvesteringszone (BIZ) actief. In november 2020 bleek er echter onvoldoende draagvlak te zijn voor verlenging van de BIZ. Stad & Co ontwikkelt een advies en plan van aanpak voor de implementatie van een alternatieve c.q. hernieuwde samenwerkings- en financieringsvorm.

Verbindende doelen als basis

Het intensiveren van de samenwerking in een centrumgebied is alleen kansrijk als men enthousiast is over dezelfde gezamenlijke doelen. De bestaande centrum-, economische- en toeristische visie vormen al een duidelijke richting voor de toekomst van Spakenburg Centrum. Samen met (vastgoed-) ondernemers en alle andere stakeholders vullen we deze toekomstrichting aan en vertalen we deze naar concrete, enthousiasmerende en verbindende doelen. Het resultaat is een enthousiasmerende Kansenkaart 2022 – 2027.

Investeren in persoonlijk contact

Investeren in persoonlijke contact met alle betrokkenen is in dit traject cruciaal. Alleen op deze manier komen wensen, belemmeringen en ideeën boven water. Stad & Co voert individuele gesprekken met bestuurders van relevante verenigingen en stichtingen, individuele (vastgoed)ondernemers en met stakeholders zonder een bestuursfunctie. De opgestelde Kansenkaart en de input uit de gesprekken vormen de basis voor een nieuwe organisatie- en financieringsvorm. Met dit advies onder de arm kunnen de stakeholders uit de gemeente Bunschoten gezamenlijk en met hernieuwde energie aan hun doelen werken.

BIZ en een ondernemersfonds op basis van OZB

Eind 2021 is het advies en het plan van aanpak aan de gemeente overhandigd. Het advies bevat de gezamenlijk ambitie van de stakeholders – gericht op promotie, marketing en het verbeteren van de verblijfkwaliteit van het centrum- en aanbevelingen voor het versimpelen van de bestaande stichtingenstructuur. Daarnaast wordt voorgesteld om de haalbaarheid van twee financieringsmodellen te onderzoeken: de BIZ en een ondernemersfonds op basis van opslag OZB. Stad & Co start in januari 2022 met de uitvoer van het plan, zodat de vastgelegde kansen zo snel mogelijk worden verzilverd.

Soortgelijke projecten

Organisatieadvies Centrummanagement Uden

 

Binnenstedelijke samenwerking Eindhoven

 

Versterken samenwerking binnenstad Veenendaal

 

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marius Drissen

senior adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Marlot van Dijken

senior adviseur
mail mij     LinkedIn