Gebiedsmanagement
Visie & strategie

Amsterdam Oud-West wil verduurzamen

De gemeente Amsterdam en de Stichting Ondernemers Oud-West (overkoepelende stichting van zeven afzonderlijke BIZ-gebieden en de Hallen) hebben grote duurzaamheidsambities voor de winkelstraten van Oud-West. Een van de ambities is het terugdringen van het aantal vervoersbewegingen voor de bevoorrading van de bedrijven en de inzameling van bedrijfsafval. De wens is daarnaast om minder afval op straat te hebben en minder vervuilende vracht- en bestelwagens door het gebied te laten rijden. Stad & Co is gestart met een verkennend onderzoek naar de mogelijkheden en draagvlak voor collectieve inzameling en bevoorrading.

Versnellen verduurzaming

De gemeente Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. Het stadsbestuur heeft als eerste stad van de wereld de ambitie vastgesteld om in 2025 geheel uitstootvrij te zijn. In de Agenda Duurzaamheid wordt dan ook uitgebreid ingegaan op het verbeteren van de luchtkwaliteit. Doelen van de gemeente zijn om zoveel mogelijk gemotoriseerd verkeer uitstootvrij te krijgen en het aanwezige verkeer zo efficiënt mogelijk door de stad te loodsen. Net als de gemeente Amsterdam hebben de ondernemers uit Oud-West grote duurzaamheidsambities voor de winkelstraten in dit gebied.

Verduurzamen Amsterdamse winkelgebieden is complex

In Amsterdamse winkelgebieden rijdt nog steeds veel verkeer, onder andere voor de afvalinzameling en het laden en lossen. Oplossingen voor deze grote verkeersstromen kunnen worden gevonden in het verminderen van het aantal vrachtbewegingen en het elektrificeren van bevoorrading. Verduurzaming van winkelgebieden is echter een complexe opgave. De belangen en wensen van ondernemers zijn divers, samenwerking is noodzakelijk, de beschikbare gemeentelijke instrumenten vragen om specialistische kennis en het aanbod van initiatieven en partijen is onoverzichtelijk.

Eerste verkenning

Om de mogelijkheden voor de ondernemers in Oud-West te verkennen is Stad & Co een verkennend onderzoek gestart. Er is een digitale enquête uitgezet onder de ruim 1.000 ondernemers, er is gesproken met experts op het gebied van duurzame afvalinzameling en bevoorrading en er is een brede bijeenkomst georganiseerd. Ook is er uitgebreid gekeken hoe andere gebieden dit aanpakken.

Draagvlak gezamenlijke afvalinzameling 

Uit het onderzoek blijkt dat er draagvlak is onder de ondernemers in Oud-West voor alternatieve manieren van gezamenlijke afvalinzameling, mits het kostenbesparend is en men weinig moeite hoeft te doen voor een eventuele overstap naar een andere inzamelaar. Uit de resultaten blijkt dat er minder draagvlak is voor gezamenlijke bevoorrading. Ondernemers zijn vooral bang dat zij moeten inleveren op de kwaliteit en flexibiliteit van de leveringen.

Aanbevelingen

Voor een mogelijke realisatie van gezamenlijke bevoorrading en inzameling van bedrijfsafval in de toekomst doet Stad & Co de volgende aanbevelingen:

  • Start met een kleine groep betrokkenen – die allen dezelfde visie hebben – en realiseer zichtbare verandering in het gebied zodat andere ondernemers willen aansluiten.
  • Indien ondernemers willen starten met een duurzamere manier van bevoorrading zou de focus moeten liggen op het verduurzamen van de vervoersmiddelen van leveranciers/ transporteurs.
  • Bundel de onderzoeken, kennis en ideeën die al aanwezig zijn in een gebied, om zo tot een concrete aanpak te komen voor het schoner, veiliger en aantrekkelijker maken van de winkelstraten van Oud-West.

Je moet met een kleine groep een interventie doen, die moet zichtbaar zijn, dan gaan anderen vanzelf aansluiten en wordt de groep en de behoefte om mee te doen steeds groter.

– Simon de Rijke, onderzoeker en docent Stadslogistiek HvA

Vervolg

De ondernemers uit Amsterdam Oud-West willen graag een concreet vervolg geven aan het onderzoek. Een eerste idee is het uitbreiden van het afvaleiland op de Ten Katemarkt. Het afval van alle marktondernemers wordt hier verzameld, gescheiden en gerecycled. De ambitie is om hierin ook samen te werken met ondernemers uit omliggende gebieden.

Meer weten?

Benieuwd naar het uiteindelijke rapport? Lees deze hier.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn
 

Peter van Gool

senior adviseur
mail mij     LinkedIn