Visie & strategie

Quickscan Afval Beethovenstraat

In de Amsterdamse Beethovenstraat groeit de behoefte aan een duurzame en gezamenlijke oplossingen voor de inzameling van bedrijfsafval. De huidige wijze van inzamelen leidt tot veel stank- en geluidsoverlast en de leefbaarheid en veiligheid in de straat staan onder druk. De BIZ- vereniging Beethovenstraat heeft Stad & Co gevraagd de mogelijkheden en het draagvlak voor het collectief inzamelen van bedrijfsafval te onderzoeken middels een quick scan.

Huidige situatie

Op het moment sluiten ondernemers in de Beethovenstraat voor de inzameling van bedrijfsafval een contract af met een inzamelaar naar keuze. Het ongelukkige gevolg van dit marktgereguleerde proces is dat er vaak veel verschillende afvalinzamelaars, soms meerdere keren per dag, door het gebied rijden met stank- en geluidsoverlast tot gevolg. Bedrijfsafval neemt hierdoor iedere dag kostbare openbare ruimte in beslag en veroorzaakt onnodige extra vervuiling. Dit fenomeen zet de leefbaarheid en veiligheid in de Beethovenstraat onder druk. Daarnaast maakt de huidige manier van inzamelen het lastig om afvalstromen bij de bron te scheiden. Het zorgt ervoor dat het duur is voor bedrijven om afval gescheiden op te laten halen.

Een quick scan voor de Beethovenstraat

Wat is de beste oplossing om alle afvalstromen op een duurzame en gezamenlijk manier af te handelen en hoe kan deze oplossing in de praktijk gebracht worden?

Op bovenstaande vraag wordt door middel van een quick scan antwoord gegeven. Deze quick scan bestaat uit drie onderdelen:

  • Een verkennende analyse van de landelijke ontwikkelingen en best practices;
  • Een enquête onder ondernemers en verdiepende gesprekken met een drietal afvalinzamelaars, te weten Renewi, SUEZ en OpenWaste;
  • Daarnaast zijn gesprekken met inzamelaars nieuwe stijl, Green Business Club Zuidas en D&B gedrag gebruikt als input voor de quick scan. Evenals de ervaring van Stad & Co omtrent het onderwerp vanuit bijna elk ander gebied waar we actief zijn.

Creëren van gedeeld eigenaarschap

Op basis van de gepresenteerde onderzoeksresultaten en de conclusies wordt een aantal onderbouwde richtingen voor het vervolg geboden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen korte en lange termijn doelstellingen. De focus ligt op:

  • Het creëren van draagvlak en commitment en het vergroten van kennis;
  • Het samenstellen van een projectgroep;
  • Het creëren van bewustwording onder de ondernemers in de Beethovenstraat.
  • De projectgroep uitbreiden met inzamelaars en andere initiatiefnemers, collectieven en de gemeente;
  • Het actieplan concretiseren en ondertekenen;
  • De uitvoer, implementatie en borging verwezenlijken.

 

Het doel van deze eerste drie stappen is het creëren van gedeeld eigenaarschap. Deze fase vormt daarmee de basis voor de middellange en lange termijn met als doel het komen tot een nieuwe, duurzame en gezamenlijke manier van inzamelen. Of breder: tot een duurzame logistiek. In de vervolgfase (stap 4 – 6) wordt hier verder invulling aangegeven.

Een duurzame toekomst

Het draait in de toekomst allemaal om het voorkomen van verspilling in de breedste zin van het woord. Ook wel ‘zero waste’. Verspilling is niet uitsluitend verbonden aan grondstoffen. Denk aan de rijbewegingen die je verspilt, de brandstof, de schone lucht, de energie. En met energie bedoelen we ook het enthousiasme van alle betrokkenen in het zoeken naar oplossingen in het huidige systeem van afvalinzameling en -logistiek. Daar komen we enkel achter door ruimte te bieden voor experiment. We moeten van duurzaam denken naar duurzaam doen.

meer weten?

 

Charlie Hoge

adviseur
mail mij     LinkedIn
 

Floor Thomasse

senior adviseur
mail mij     LinkedIn