Gebiedsmanagement

Opzetten ondernemersmanagement gemeente Wijdemeren

De gemeente Wijdemeren heeft in haar Bestuursakkoord 2018-2022 opgenomen dat ze het ‘Ondernemersloket’ nieuw leven wil inblazen. Stad & Co heeft deze wens samen met het bedrijfsleven en andere stakeholders binnen de gemeente concreet gemaakt.

Gemeente Wijdemeren ligt aan de westkant van het Gooi en bestaat uit een zestal kernen: Ankeveen, Breukelveen, ’s Graveland, Korthoef, Loosdrecht en Nederhorst den Berg.

Invulling Ondernemersloket

De exacte invulling van het Ondernemersloket stond nog open. Want een loket, wat is en doet dat nou precies? En een ‘loket’ klinkt ook wel erg passief, zouden we het niet actiever in moeten steken en omdopen tot ‘ondernemersmanagement’? Vanaf eind 2018 heeft Stad & Co de taak op zich genomen om op deze en andere vragen antwoord te geven. Uiteindelijke doel was een breed gedragen ambitiedocument, waarmee gezamenlijk kan worden gewerkt aan een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers in Wijdemeren. Met bijbehorende organisatiestructuur.

Co-creatie

Om breed draagvlak te verkrijgen, is ‘co-creatie’ de basis geweest van het proces. Iedereen een kans geven mee te denken en te doen. Door breeduit te communiceren, bijvoorbeeld via de gemeentesite, social media, persberichten, artikelen in Weekblad Wijdemeren, Raadsinformatiebrieven, mails en de ‘zeepkist’ tijdens de traditionele Stamppottenavond/Nieuwjaarsreceptie van Ondernemend Wijdemeren, is iedereen opgeroepen om zijn of haar suggesties daadwerkelijk kenbaar te maken. Zowel schriftelijk als per telefoon als face-to-face werd daarvan volop gebruik gemaakt.

Diversiteit in gesprekspartners

De gesprekspartners waren afkomstig uit zowel de publieke als de private sector. Vanuit de publieke sector betroffen het medewerkers van de gemeente Wijdemeren met aanpalende portefeuilles, functionarissen Economische Zaken binnen de Regio Gooi & Vecht en de aangesloten gemeenten, of het Werkgeversservicepunt. In de private sector gingen we van ZZP’ers en MKB’ers tot grote bedrijven, van starters tot gevorderden. Streven is geweest om niet alleen de ‘usual suspects’ aan tafel te krijgen, maar ook mensen die normaliter de weg naar het Raadhuis wat minder goed weten te vinden. Zodat ook hun ambities een plek kregen in het ambitiedocument.

Afronding

In januari tot en met maart 2019 zijn de ideeën van 35 respondenten verzameld. Daaruit is een ambitiedocument voortgekomen dat in het voorjaar van 2019 bestuurlijk is vastgesteld. Op basis van onze rapportage is inmiddels een vaste Ondernemersmanager aangesteld die uitvoering geeft aan de opgestelde ambities.

meer weten?

 

Pascal Spijkerman

partner
mail mij     LinkedIn