Visie & strategie

De Nieuwe Winkelstraat: Kampen

Een actieplan ‘toekomstbestendige winkelgebied’ voor de binnenstad van Kampen.

Aanleiding

De lokale Rabobank IJsseldelta heeft het initiatief genomen om in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en Gemeente Kampen én met Rabobank Nederland en Platform De Nieuwe Winkelstraat (DNWS) een actieplan ‘Toekomstbestendige Winkelgebieden’ uit te werken voor de binnenstad van Kampen. Platform De Nieuwe winkelstraat (DNWS) is een (onafhankelijk) kennis- en netwerkcentrum gericht op de toekomst van winkelgebieden in Nederland. Stad & Co is als adviseur en expert bij het Platform betrokken en helpt ook in Kampen.

Ambities

De ambitie van de gemeente Kampen, zoals deze in de vernieuwde detailhandelsnota uit 2014 is geformuleerd, luidt als volgt: “De binnenstad is het hoofdwinkelgebied voor Kampen en de regio, met een accent op recreatief winkelen en boodschappen doen. Hier bestaat een nauwe relatie met haar functie als toeristisch-recreatieve bestemming.”

Deze functie van- en ambitie voor de binnenstad van Kampen stond de afgelopen zeven jaar onder druk. Als gevolg van de economische crisis en het veranderde consumentengedrag nam onder meer de leegstand toe en stonden de omzetten van ondernemers zwaar onder druk. Deze situatie is nog niet volledig hersteld, maar signalen wijzen erop dat het weer wat beter gaat met het economisch functioneren van de binnenstad van Kampen. Zo nam bijvoorbeeld de leegstand af van circa 15% op het hoogtepunt een aantal jaren geleden naar circa 9% nu. Het vertrouwen van ondernemers in de toekomst van hun gebied neemt langzamerhand toe. De berichtgeving over het centrum wordt ook langzamerhand positiever.

Een gebied met potentie!

De aanwezige partijen gaven aan voldoende potentie te zien in de toekomst van de binnenstad, maar ook dat er voldoende werk aan de winkel is. De verbeteringen zullen niet vanzelf ontstaan, daarvoor zijn meer inzet en samenwerking dan ooit nodig, zo luidde de algemene conclusie van de werksessie. Dat de ondernemers, vastgoedeigenaren en de gemeente bereid zijn om te investeren in de toekomst van de binnenstad van Kampen blijkt uit diverse initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen.

Actieplan

Ondernemers, vastgoedeigenaren, gemeente en andere stakeholders hebben duidelijk aangegeven dat ze onder andere op basis van het uitgewerkte actieplan een volgende stap gaan zetten in het versterken van de binnenstad van Kampen als hoofdwinkelgebied voor Kampen en de regio.

In dit adviestraject van DNWS wordt daarom, waar relevant, voortgebouwd op de stappen die al zijn gezet. De aanbevelingen die in het actieplan aan de orde komen zijn daarnaast gebaseerd op de uitkomst van een goed bezochte en enthousiasmerende werksessie met alle stakeholders. Deze werksessie vond eind oktober 2015 plaats, waarbij de volgende partijen aanwezig waren: ondernemers (horeca, detailhandel en dienstverlening), vastgoedeigenaren, gemeente Kampen (wethouder en beleidsadviseur EZ), Stichting Citymarketing Kampen, Rabobank, Platform De Nieuwe Winkelstraat, INretail.

De aanbevelingen in het actieplan zijn ingedeeld in drie thema’s: Basis op orde (fysiek en samenwerking), Branding & identiteit en Klant centraal & digitalisering. Deze thema’s komen tevens overeen met de speerpunten van DNWS.

meer weten?

 

Farzad Ghaus

oprichter en managing partner
mail mij     LinkedIn