Gebiedsvisie & strategie

In een collectieve gebiedsvisie, -strategie of -aanpak maken belanghebbenden sámen keuzes op grond van alle ‘aanwezige’ belangen en behoeften, de (on)mogelijkheden van het gebied en relevante andere factoren zoals de (verwachte) invloed van trends en ontwikkelingen.

Perspectief

Gebruikersbehoeften in centrumgebieden komen vaak niet overeen. De een wil niet voor 2 uur dicht, een ander wil rustig wonen. Een binnenstad of centrum die nieuwe ontwikkelingen, behoeften en eisen van gebruikers niet meer (goed) kan opvangen, is toe aan een nieuwe of herziene gebiedsvisie. Deze schept duidelijkheid en perspectief voor alle betrokkenen en biedt een afwegingskader voor langetermijnkeuzes, kansen en investeringen. Om de visie in praktijk te brengen is strategie nodig – een aanpak die weergeeft hóé de veranderingen te realiseren. Een actie/stappen/uitvoeringsplan zet vervolgens op een rij wie waarvoor aan zet is en wat moet doen.

 

Publiek-privaat

Breed gedragen visies, strategieën en actieplannen hebben vanzelfsprekend de grootste realiteitswaarde. Hoe meer partijen zich vooraf committeren, hoe meer slagkracht. Een stevig geleid bottom-up publiek-privaat visievormingsproces is daarom een must in ieder gebied met veel actoren, belangen en opgaven, zoals binnensteden, centra en bedrijventerreinen.

De adviseurs van Stad & Co hebben veel ervaring met het regisseren en leiden van complexe multistakeholder- en participatieprocessen. We maken krachtige publiek-private gebiedsvisies, strategieën en actieplannen. Ook kunnen we het totale visie- en strategieproces, voeden, reguleren of integraal managen.

FAQ

    Waarom en wanneer heb ik een gebiedsvisie nodig?

 

Een gebiedsvisie schept een ‘wenkend perspectief’ voor iedereen die actief is op een bepaalde plek. Door zoveel mogelijk aanwezige ambities te verbinden en uit te drukken in één stip op de horizon, creëren de belanghebbenden een gemeenschappelijk toekomstbeeld. Dit kunnen ze vervolgens samen en individueel gebruiken om zaken die op het gebied afkomen te beoordelen, en om keuzes op te baseren. Loopt u vast in uw gebied bij het maken van plannen, oplossen van problemen of doorvoeren van veranderingen? Bijvoorbeeld als gevolg van hardnekkige leegstand, wegblijvende bezoekers, verminderde veiligheid, verschraling van het aanbod, nieuwe klimaat- of milieu-eisen of mobiliteitsproblemen? Stuk voor stuk goede redenen om dan een nieuwe gebiedsvisie te ontwikkelen of een bestaande te herzien, en uw vraagstukken fundamenteel en toekomstgericht op te lossen.

    Hoe zetten we onze (nieuwe) gebiedsvisie om in succesvolle acties?

 

Op het moment dat uw (nieuwe) gebiedsvisie klaar is, zijn er bergen werk verzet. Tegelijkertijd begint dan de volgende fase, waarin u uw visie in werkelijkheid gaat brengen. Een uitvoeringsstrategie die aangeeft hoe u van ‘oud’ naar ‘nieuw’ wilt komen, helpt daarbij. Net als een actieplan (stappenplan, uitvoeringsplan). De conclusies en eventuele adviezen en aanbevelingen uit het visietraject, de huidige situatie, het toekomstbeeld en de geformuleerde doelen zijn hiervoor de ingrediënten. Het is verstandig uw strategie en actieplan samen met de beoogde ‘trekkers’ en/of verantwoordelijken in te vullen. Hun rol kan met van alles te maken hebben: expertise, belang, invloed, middelen, netwerk enzovoort. Door goed ‘heen en weer’ af te stemmen over de inhoud van de acties, worden ze realistisch, herkennen de betrokkenen zich in het plan en committeren ze zich.

    Hoe bepaal ik of ik een korte, middellange of langetermijnvisie ga ontwikkelen?

 

De optimale horizon voor een visie verschilt per gebied en hangt af van de situatie. Oftewel: vraagstuk, actoren en factoren zijn bepalend. In een crisissituatie moet er snel in de juiste richting worden gehandeld. Dan is een helder en praktisch kortetermijnperspectief dat direct de eerste/ergste nood verlicht dus adequaat. Een uitgebreid onderzoeks- en participatietraject dat veel interessante gegevens heeft opgeleverd over toekomstige koopstromen, is geknipt om te gebruiken voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie van bijvoorbeeld een grote binnenstad. In alle gevallen geldt ook dat het verstandig is om rekening te houden met een collegetermijn en gemeentelijke agenda’s.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met Farzad Ghaus.

Interim ondersteuning: alle kennis in huis

Soms piekt het ineens. Een specialist valt langdurig uit, een vraag blijkt complexer dan gedacht of een team komt expertise tekort. De interim professionals van Stad & Co voegen dankzij hun brede vakinhoudelijke kennis en ruime ervaring direct de juiste waarde toe binnen gemeenten, provincies en het Rijk. Onze bijdrage ligt op het vlak van management, strategie, beleid en beleidsrealisatie.

 

Projecten

Vitale kernen voor Montfoort en Linschoten

 

Positionering en samenwerking Baarn Centrum

 

Binnenstadsplan 2033 Den Haag

 

Ambitie en Actie Agenda Binnenstad Enschede

 

Visie en actieplan Overpoortbuurt Gent (België)

 

Actieplan detailhandel en horeca Haarlem

 

Nieuwsgierig geworden?

 

Farzad Ghaus is expert op het gebied van gebiedsvisies en strategieën en vertelt u graag meer.
Mail Farzad