Gebiedstransformatie

Binnenstedelijke gebiedstransformatie is een complex proces. Naast de behoeften en belangen van alle spelers, beïnvloeden veel andere zaken de uitkomst. Denk aan regelgeving, tegenstrijdig of ontbrekend gemeentelijk beleid, bouwkosten, capaciteit en ruimtelijke inpassing.

Procesmanagement

Transformatieprocessen verlopen niet lineair en geordend. Vraagstukken, urgentie en belangen van de betrokken partijen verschillen vaak of zijn zelfs tegenstrijdig. Goede publiek-private samenwerking tussen de stakeholders en gerichte participatie door bezoekers en bewoners, zijn cruciale succesfactoren en vergen zorgvuldig procesmanagement. De geïnvesteerde tijd betaalt zich echter dubbel en dwars uit. In centrumgebieden bijvoorbeeld in draagvlak voor het verplaatsen van winkels, bouwen van nieuwe woningen, herinrichten van de openbare ruimte of een verkeerskundige ingreep. Of op bedrijventerreinen in meer innovatieve en ‘slimme’ bedrijvigheid en verduurzaming.

Vastgoed omvormen

Leegstaand vastgoed omvormen is een relatief ‘snel’ instrument in een transformatieproces om veranderde functies, bestemmingen en behoeften weer met elkaar in overeenstemming te brengen. Als het vliegwiel eenmaal draait, kan gemakkelijker meer in beweging worden gezet. Belangrijk is om de overall verantwoordelijkheid eenduidig te beleggen bij iemand of een partij die de volledige gebiedstransformatie inclusief de samenwerking goed blijft dirigeren.

Stad & Co kan in ieder gebieds- en vastgoedtransformatieproces verschillende rollen vervullen. We kunnen aan de slag als onderzoeker, aanjager, kwartiermaker, verbinder, procesmanager of gebiedsregisseur. In onze benadering zijn we ter zake kundig, (bestuurlijk) sensitief en altijd gericht op draagvlak en vertrouwen.

 

FAQ

    Hoe verloopt een gebiedstransformatieproces?

 

Gebiedstransformaties zijn processen, en geen projecten met een ‘kop en een staart'. Het eindresultaat staat niet vooraf vast maar groeit gaandeweg; door dingen te onderzoeken, stappen te zetten, bij te sturen enzovoort. Wat er precies gebeurt, hangt af van de spelers én van de omgevingsfactoren. En natuurlijk van de initiële aanleiding, het vraagstuk dat het proces op gang heeft gebracht. Op basis daarvan is er bij de aanvang idealiter een (transformatie)visie geformuleerd die als stip op de horizon werkt en die een investeringsperspectief neerzet. De visie beschrijft waar transformatie wel en niet nodig is, welke uitgangspunten en (overheids)kaders er gelden, wat kansrijke functies zijn en welke sfeer (aan functies) in het gebied wordt gewenst.

    Waarom zou ik (vastgoed in) mijn gebied willen transformeren?

 

In veel steden en dorpen spelen allerlei economische, sociale en ruimtelijke vraagstukken die de waarde en het toekomstig gebruik van ruimte en vastgoed beïnvloeden. Denk aan: veranderend consumentengedrag, (snelle) behoefte aan woningen en nieuwe werklocaties, klimaatadaptatie en de energietransitie. Overheden, ontwikkelaars, eigenaren en beleggers kijken steeds vaker ook naar bebouwd gebied respectievelijk naar bezit en belegd vermogen, op zoek naar ruimte, antwoorden en rendement. Zeker als er al een mismatch in functies is of dreigt in uw gebied, lost transformeren meerdere problemen tegelijk op.

    Hoe detecteer ik alle partijen die nodig zijn om te transformeren? En hoe kom ik in gesprek?

 

Een actorenanalyse bij aanvang van het proces brengt alle spelers die een relatie hebben met - een functie of het functioneren van - het gebied in beeld. Dit wil nog niet zeggen dat al deze spelers nodig zijn voor de transformatie, dit hangt onder meer af van hun belang, standpunt, macht, invloed, (potentiële) rol, enzovoort. De volgende stap is snel zelf het gebied ingaan. Mensen leren kennen door rond te lopen en te ‘speuren’, contact te maken en te praten. Aanhaken bij of uzelf (laten) introduceren in bestaande netwerken is een goed begin, van daaruit kunt u uw contacten vaak organisch verder uitbouwen.

    Hoe zorg ik voor draagvlak om te transformeren?

 

Goede en gedirigeerde samenwerking tussen alle betrokken publieke en private partijen en gerichte participatie door zoveel mogelijk relevante overige actoren, zijn cruciaal voor draagvlak. Daarnaast zijn actief gemanaged commitment en het delen van succesverhalen ook belangrijke succesfactoren.

Staat uw vraag er niet tussen? Neem contact op met Janneke den Ouden.

Projecten

Aanjagen transformaties winkelgebieden Noord-Holland

 

Wensbeeld Havenstraat Hilversum

 

Een toekomstbestendige Spuiplein en markt in Spakenburg centrum

 

Inventarisatie vastgoedeigenaren Stadshart Zaandam

 

Nieuwsgierig geworden?

 

Janneke den Ouden is expert op het gebied van gebiedstransformatie en vertelt u graag meer.
Mail Janneke