Basisplan veilig open binnenstad

mei 2020

Ambitie
Eindhoven is de eerste stad in Nederland waarvan meer dan 90% van alle bedrijven open zijn omdat de stad (zowel de openbare ruimte als de inrichting van de bedrijven) voldoet aan alle veiligheidseisen.

Vraagformulering

 1. Hoe krijgen we op een veilige en verantwoorde manier zo snel mogelijk de binnenstad weer ‘up en running’ rekening houdend met de 1,5 meter regel?
 2. Wat is er nodig om veilig open te gaan?
 3. Wat moeten we doen om een zelf-functionerende stad te creëren?

Op 27 april jongstleden heeft een afvaardiging van de binnenstedelijke horeca in Eindhoven een gesprek gehad met CrowdProfessionals met als doel te onderzoeken wat er nodig is om op een veilige en verantwoorde manier zo snel mogelijk de binnenstad weer up en running te krijgen. Stad & Co was aanwezig als begeleider en ondersteuner en heeft dit verslag gemaakt.

Dit gespreksverslag is gemaakt om terugkoppeling te geven aan het actieteam horeca en retail en wordt behandeld in het kopgroep/ kernteamoverleg van 28 april om 17.00 uur. Het project is ‘under construction’ en dient de komende dagen verder vorm en inhoud te krijgen, zodat het aan het college kan worden voorgelegd.

Vraag 1: Hoe krijgen we op een veilige en verantwoorde manier zo snel mogelijk de binnenstad weer ‘up en running’ rekening houdend met de 1,5 meter regel?
Hierbij gaat het om twee vervolgvragen:
a. Hoe organiseren we de veiligheid in de bedrijven zelf? Antwoord: Verantwoordelijkheid ligt bij de ondernemers zelf.
b. Hoe organiseren we de veiligheid in de openbare ruimte? Hierbij is het belangrijk om een goede spreiding van het kooppubliek over de hele binnenstad te organiseren. Dit kan door middel van crowdmanagement waarbij gebruikt wordt gemaakt van een duidelijke routing en signing. Tevens is het belangrijk om te weten wat de capaciteit is van het aantal bezoekers in de openbare ruimte en het aantal bezoekers in de verschillende bedrijven. Zo kan de totale bezoekerscapaciteit van een gebied (binnenstad) worden vastgesteld en dus bepaald worden of de binnenstad op een gegeven moment nog bezoekers kan ontvangen.
Met de tool ARGALEO is het mogelijk om op een snelle manier de bezoekerscapaciteit te berekenen van de binnenstad. Tevens is het mogelijk om door middel van simulaties loopstromen (routings) toe te passen.

Vraag 2: Wat is er nodig om veilig open te gaan?
Belangrijke vraag hierbij is; hoe lang duurt de 1,5 meter maatregel?
Hierop weet niemand het antwoord, terwijl dit een belangrijk punt om te kunnen bepalen voor welke aanpak het beste gekozen moet worden. Omdat we het antwoord niet weten is het idee besproken om te starten met;

 • een ‘evenementen’-aanpak.
 • een testgebied.

Het “testgebied” wordt door CrowdProfessionals in kaart gebracht terwijl de in het gebied aanwezige ondernemers voor hun eigen zaak uitwerken wat de veilige maximumcapaciteit is in relatie tot de afstandseisen. Voor het gebied wordt bekeken welke routes er zijn, waar en hoe eventueel wachtgebieden gemaakt moeten (en kunnen) worden, wat de capaciteit per straat is, hoe dit beheerst kan worden op drukke momenten (wat zijn de drukke momenten?) en welke inzet van mensen (city hosts/navigators met uiteindelijk als back-up BOA’s) er nodig is om dit goed te laten verlopen; eigenlijk de aanpak die tijdens bijv. Koningsdag toegepast wordt.

Het voordeel van het toepassen van een evenementenaanpak is dat partijen (ondernemers, gemeente, hulpdiensten) gewend zijn om hiermee te werken. Hiervoor ligt al een methodiek op de plank die vrij snel uit te voeren is (binnen anderhalve week). Daarnaast is het idee om te starten met een testgebied, te weten; het rode steentjes gebied. Om vervolgens gedurende een periode van zo’n anderhalve tot twee maanden alle ervaringen en kennis die wordt opgedaan (m.b.t wat er kan) te modelleren voor de rest van de binnenstad (het BIZ-gebied).

Voor de uitvoering van het plan zijn drie punten van belang, te weten;

 1. Mensen
 2. Middelen
 3. Maatregelen (inclusief randvoorwaarden)

Mensen (organisatie)
De uitkomst van de analysefase is een operationeel (crowd) managementplan waarin ondermeer aangegeven wordt welke inzet van mensen plaats kan vinden om de gang van zaken tijdens drukke momenten te ondersteunen. Deels zijn dit city hosts (navigators), maar er zijn ook afspraken nodig met de gemeente omtrent inzet van BOA’s op de achterhand en de politie over escalatie waar nodig. Er is dus een multidisciplinaire publiek-private samenwerking nodig welke ontwikkeld moet worden in deze fase.

CrowdProfessionals kan de hele organisatie rondom het crowdmanagement bouwen (inrichten) en tevens de coördinatie (operatie) op zich nemen. Belangrijk is dat er vanaf de start een stuurgroep wordt geformeerd waarin afgevaardigden van gemeente, ondernemers en hulpdiensten zitten. Een soortgelijke opzet als bij de Koningsdag zou hiervoor kunnen gelden. CrowdProfessionals heeft hier al ervaring mee (eerder gewerkt voor de gemeente rond Koningsdag met dit model) en kan dit mede initiëren. Voorwaarde is dat de publieke partijen (met name gemeente, politie en GHOR) medewerking verlenen en participeren in het project.

Middelen
In de eerste (test) fase zijn de middelen eenvoudig en vooral gestoeld op de evenementen aanpak (signing, city hosts/navigators, eventueel eenrichting waar nodig alsook andere beïnvloeding van publieksstromen). In deze fase moet gezamenlijk ook onderzocht worden welke ondersteuning er verder mogelijk is. Veel zaken bestaan al, maar moeten deels “georganiseerd” worden, denk aan:

 • Communicatie (marketing): gedragsbeïnvloeding – protocollen, gedragsregels – openbare ruimte.
 • Toepassen van technologie; apps, simulaties etc. Voorbeeld? Klik hier hier en hier.
 • Signing toepassen
 • Extra (veilige) toiletvoorzieningen regelen
 • Openbare punten om handen te wassen creëren
 • Inzetten van gastvrijheid (navigators/horecapersoneel) om mensen te ontvangen en bezoekersstromen goed te begeleiden. Aanwezigheid van Boa’s indien er opgeschaald moet worden.
 • Financiën organiseren: de planontwikkeling, uitvoering, evaluatie financieren. Voorstel wordt gedaan om dit te financieren vanuit de reserve toeristenbelasting;
 • Toolkit (online) en (informatie-)loket beschikbaar stellen voor ondernemers om optimaal aan te haken op het actieplan (variërend van ondersteuning van een inhouse coronaplan voor ondernemers tot en met het bestellen van signing, stickers, beschermingsmiddelen etc.).

Maatregelen
Deels kunnen de maatregelen geïnitieerd en uitgevoerd worden door de ondernemers, maar deels is ook de overheid nodig om zaken vast te stellen, te borgen en, waar nodig, (bestuurlijk) te handhaven.
a. Het plan moet een economische impuls geven aan bestaande ondernemers in de binnenstad van Eindhoven. Geen nieuwe toetreders (van buiten Eindhoven) toestaan die bijvoorbeeld evenementen gaan organiseren in de binnenstad.
b. Zorgvuldig omgaan met marketingactiviteiten. Voorkomen moet worden dat er een te grote zuigkracht ontstaat richting stad waaraan de capaciteit niet kan voldoen.
c. Meer ruimte voor exploitatie in de openbare ruimte en/of leegstaande gebouwen creëren. Hierbij gaat het om het exploiteren van pleinen en plekken voor met name de horeca. Maar ook bijvoorbeeld het benutten van nu leegstaande panden (Hema, Beursgebouw).
d. Testgebied moet obstakelvrij zijn, dus geen auto- en fietsverkeer vanaf bepaald moment meer toestaan. Alle ruimte geven aan de voetganger. (NB: het is wel van belang dat take-away en bezorgdienstactiviteiten wel kunnen blijven functioneren)
e. Creëren van meer spreiding van kooppubliek over alle 7 dagen in de week à uitdaging: maandag moet net zo druk worden als de zaterdag
f. Langere exploitatie-tijd door openingstijden voor horeca en retail te verruimen.
g. Bestuurlijke kaders vaststellen vanuit de gemeente, ondermeer:

 • De benadering in de eerste fase is een evenementenbenadering, maar geen “evenement” in de zin van de APV Eindhoven en de daaraan verbonden regelgeving
 • Borging van afspraken (algemeen verbindend voor de periode dat deze situatie geldt) welke in lijn zijn met de sectorafspraken en -protocollen (o.a. Retail en horeca)
 • Organiseren van financiën voor dit traject en de uitvoering.
 • Toolkit (online) en (informatie)loket beschikbaar stellen voor ondernemers om optimaal aan te haken op het actieplan (varierend van ondersteuning bij de vorming van het incompany-COVID-19-plan tot en met bestellen van signing, stickers, beschermingsmiddelen etc.)

h. Vervoer naar de stad toe goed organiseren (openbaar vervoer, toegangswegen etc)
i. Multidisciplinaire publiek-private-samenwerking is voorwaarde nummer één