Amsterdam: gezamenlijke bedrijfsafvalinzameling en bevoorrading

maart 2019

De gedeelde ambitie van de gemeente Amsterdam en van de Stichting Ondernemers Oud-West is om te komen tot minder vervoersbewegingen voor bedrijfsafvalinzameling en bevoorrading in het gebied. De wens is daarnaast om minder afval op straat te hebben en minder vervuilende vracht- en bestelwagens door het gebied te laten rijden, en daarmee te komen tot schonere en aantrekkelijkere winkelstraten. Dit heeft geleid tot een verkennend onderzoek, welke de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, naar de mogelijkheden voor het gebied en het draagvlak onder ondernemers in Oud-West.

Lessons learned

Ook in andere gebieden in Amsterdam wordt er gezocht naar alternatieven. Uit de onderzoeken, pilots en projecten die al hebben plaatsgevonden blijkt dat het succes van een alternatief afhangt van verschillende factoren. Zo is de Plantagebuurt gekomen tot de afvoer van afval over water middels een elektrische boot. Hier hebben meerdere culturele instellingen hun krachten gebundeld en doordat zij één gezamenlijke visie hebben, namelijk de buurt schoner en aantrekkelijker maken, is het hen gelukt om hun afvalinzameling te verduurzamen. Uit andere voorbeelden blijkt dat een duidelijke visie, een sterke regie (touwtrekker), draagvlak onder ondernemers en kostenbesparing de succesfactoren zijn om te komen tot gezamenlijke afvalinzameling.

Kijken we naar gezamenlijke bevoorrading dan zijn er duidelijk minder successen behaald. Wat wel succesvol is gebleken is het verduurzamen van de vervoersmiddelen. Zo vaart er in Utrecht een elektrische bierboot die alle horeca-ondernemers aan de grachten bevoorraad, en is er in Amsterdam bijvoorbeeld (link: https://tringtring.nl/ text: Tring Tring) opgericht, een partij die bevoorrading aan ondernemers verzorgt via bakfietsen. Daarnaast ligt er een rol bij de beleidsvoering van de gemeente als we kijken naar venstertijden. Door het instellen van venstertijden, en de handhaving daarop, kunnen de transportbewegingen alleen plaatsvinden gedurende een bepaalde tijdsperiode. Dit voorkomt dat er de gehele dag vracht- en bestelwagens door het gebied rijden.

Samen verder in Oud-West

In Oud-West zijn de ondernemers van verschillende straten verenigd in BIZ-en (bedrijveninvesteringszone), welke weer vertegenwoordigd worden door de overkoepelende Stichting Ondernemers Oud-West. Zij hebben grootste ambities op het schoner, veiliger en aantrekkelijker maken van de winkelstraten van Oud-West en willen graag een concreet vervolg geven aan dit onderzoek.
Een concrete oplossing in het gebied voor het verbeteren van afvalinzameling en het bevorderen van circulariteit zou gevonden kunnen worden in het afvaleiland op de Ten Katemarkt. Het afval van de ondernemers van de markt wordt gezamenlijk ingezameld en gescheiden. De beheerder van het afvaleiland heeft grootse ambities om nog meer afvalstromen in te zamelen en te scheiden voor hergebruik en om samen te werken met ondernemers van omliggende gebieden. Zo is hij momenteel in gesprek met een bedrijf dat interesse heeft in de sinaasappelschillen afkomstig van de markt: hiervan kunnen bijvoorbeeld zeepjes worden gemaakt. Naast dat de marktondernemers gebruik maken van het afvaleiland zouden ook de winkeliers van de Ten Katestraat kunnen aansluiten en de ondernemers in De Hallen.

Zoals Simon de Rijke, onderzoeker en docent Stadslogistiek HvA, aangeeft:

“Je moet met een kleine groep een interventie doen, die moet zichtbaar zijn, dan gaan anderen vanzelf aansluiten en wordt de groep en de behoefte om mee te doen steeds groter”

Kinkerstraat