Amsterdam: BIZ-wens vastgoedeigenaren Paasheuvelgebied

november 2020

Holendrecht transformeert

De groene Amsterdamse wijk Holendrecht is onderdeel van Gaasperdam. Het is een plek waar veel mensen zich thuis voelen, hoewel er ook veel dingen zijn die beter kunnen. De wijk is al jaren in transitie naar een gemengd woon-werkgebied. Veel kantoren zijn al getransformeerd en de openbare ruimte wordt op verschillende plekken aangepakt. Tot op heden doen de verschillende partijen dat vooral op eigen terrein, maar er is behoefte aan meer verbinding en een strategische aanpak binnen het gebied. Een integrale visie ontbreekt en de ontwikkelplannen sluiten nauwelijks op elkaar aan. Hoe kunnen de vastgoedeigenaren rond de Paasheuvelweg intensiever met elkaar optrekken? En hoe kan een gemeenschappelijke visie op aspecten als de openbare ruimte, marketing, uitstraling en veiligheid worden gecreëerd? Deze vragen waren altijd al actueel, maar in tijden van corona groeit de behoefte aan antwoorden en aan een stevige positie aan tafel bij de gemeente.

BIZ als antwoord

Een aantal enthousiaste vastgoedeigenaren heeft het initiatief genomen om de samenwerking voor het gebied ‘Paasheuvel Village’ te versterken. Gezamenlijk willen zij de vastgoedomgeving aantrekkelijker en economisch sterker maken. Hiervoor is het echter nodig om met een zo groot mogelijke groep vastgoedeigenaren en andere stakeholders de handen ineen te slaan en voor structureel budget te zorgen. De vraag is: op welke manier? Op basis van onderzoek naar de voor- en nadelen van mogelijke organisatie- en financieringsvormen is een antwoord gevonden in de bedrijveninvesteringszone (BIZ).

De vastgoedeigenaren voeren in 2020/2021 een informele en een officiële draagvlakmeting uit voor de oprichting van BIZ Paasheuvel Village in Holendrecht. Stad & Co adviseert en begeleidt de vastgoedeigenaren. Als uit de officiële draagvlakmeting in februari 2021 blijkt dat er voldoende draagvlak is, treedt de BIZ met ingang van 1 januari 2021 in werking voor een termijn van vijf jaar.

Speerpunten BIZ Paasheuvel Village

Inmiddels is het BIZ-plan ingediend bij de gemeente Amsterdam. Het BIZ-plan geeft onder andere invulling aan de volgende doelstellingen:

  1. Vormen van een integraal samenwerkingsverband voor het gebied (tegengaan versnippering van overleggen en initiatieven);
  2. Fungeren als strategisch gesprekspartner voor stadsdeel Zuidoost/gemeente Amsterdam en omliggende gebieden;
  3. Versterken van het vestigingsklimaat door een lange termijn gebiedsvisie te ontwikkelen met bijbehorend uitvoeringsprogramma (2021-2025);
  4. Verbeteren van de uitstraling van de openbare ruimte en sociale veiligheid;
  5. Investeren in collectieve duurzaamheidsmaatregelen;
  6. Promoten van het gebied als woon-werklocatie Paasheuvel Village;
  7. Creëren van structurele inkomsten voor collectieve activiteiten (ter vervanging van bestaande lidmaatschappen en bijdragen).

In dit vijfjarenplan zijn deze doelstellingen omgezet in acht thema’s met bijbehorende activiteiten. Deze worden de komende jaren uitgewerkt in jaarplannen. Een substantieel deel van de begroting is gereserveerd voor gebiedsmanagement, vanuit de overtuiging dat de BIZ met een professionele organisatie meer slagkracht heeft en daarmee meer impact maakt.

Vrijwillige bijdragers

Alle eigenaren van kantoren die de komende jaren transformeren in woningen wordt verzocht tijdens de volledige BIZ-termijn (vijf jaar) een vrijwillige bijdrage te blijven doen. Ook nadat de woningen zijn gerealiseerd dus. Hiermee wordt de continuïteit van de BIZ bevorderd. De BIZ maakt het voor deze vastgoedeigenaren – die na de transformatie van hun vastgoed niet meer bijdrageplichtig zijn maar nog wel meeprofiteren en graag mee willen doen – mogelijk om vrijwillig financieel bij te dragen.

”Wij geloven in de kracht van een BIZ en ondervinden hier graag de voordelen van. Daarom investeren wij namens onze woningen graag op basis van vrijwilligheid in de BIZ.”

– Greystar

Meer weten?

Meer weten over het oprichten van een BIZ voor vastgoedeigenaren? Bezoek de samenwerkende stad of stuur een mail naar Eline Diesvelt van Stad & Co.

meer weten?

 

mail mij     LinkedIn